Siguria fizike

Siguria në shkollë është një element thelbësor i parandalimit të dukurive negative, si brenda ashtu edhe jashtë mjediseve të saj. Lufta kundër episodeve të dhunës, përdorimit të drogave dhe substancave abuzive si dhe bullizmit, vazhdon përmes kontraktimit tëoficerëve të sigurisë. Qëllimi i kësaj iniciative të përbashkët është garantimi i një mjedisi të nxëni të sigurt për nxënësit, stafin dhe komunitetin e shkollës. Përfshirja e oficerit të sigurisë në shkollë synon rritjen e sigurisë përmes mbështetjes dhe ndërveprimit me aktorët e shkollës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *