Olimpiadat

Për shkollat e arsimit bazë dhe të mesëm organizohen cdo vit olimpiada në lënëdë të ndryshme. Këto olimpiada synojnë të testojnë aftësitë e nxënësve që shkojnë përtej atyre që mësojnë në shkollë. Cdo nxënës i cili ka treguar aftësi të shkëlqyera në një lëndë të caktuar ka mundësinë  që të tregojë veten dhe më pas të rradhiten ndër studentët fitues, më të mirë në të gjithë vendin. Olimpiadat janë të ndara në disa faza dhe fituesit e cdo viti mund ti gjeni në faqen zyrtare të Ministrisë së Arsimit. Më poshtë janë paraqitur fituesit e vitit shkollor 2018-2019 të ndara sipas lëndëve.