Karta e performances

Karta e performancë së shkollës përmban informacion mbi ecurinë e shkollës gjatë një viti shkollor. Karta bën të qartë për prindërit pikët e forta dhe të dobëta të shkollës ku fëmija e tyre mëson apo dëshiron të mësojë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *