Programi mesimor

Shkollat janë të larmishme dhe gjithëpërfshirëse në lidhje me kurrikulat, që ato zgjedhin të implementojnë, kjo edhe në varësi të profilit përkatë të secilës prej tyre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *